Zásady ochrany osobných údajov

14.05.2020 (ďalej len “Zásady”)

 

Vzhľadom na skutočnosť, že naša spoločnosť New Way system s.r.o. so sídlom:Červenej armády 1
036 01 Martin, ičo 51419289, dič 2120684500, si je vedomá významu ochrany osobných údajov a súkromia svojich klientov aj ďalších osôb, pri zhromažďovaní, uchovávaní a spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s právnymi normami Európskej únie a vzhľadom na to, že účelom týchto Zásad je splniť informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám (subjektom osobných údajov) vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, (ďalej tiež “GDPR”), zverejňujeme tieto Zásady ochrany osobných údajov:

1. POJMY

 

1.1. Užívateľ je identifikovaná fyzická osoba, a je tak v postavení subjektu osobných údajov (ďalej tiež
“Subjekt”).

1.2. Poskytovateľ je voči Užívateľovi správcom osobných údajov (ďalej tiež “Správca”).

 

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré získa priamo od Užívateľa a ktoré sú potrebné na plnenie zmluvného vzťahu medzi subjektom a správcom. Osobné údaje správca spracováva po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu nevyhnutne nutnú z hľadiska evidencie a archivácie.

2.2. Účel spracovania osobných údajov získaných od Užívateľa: osobné údaje Správca spracúva na účely plnenia zmluvy a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom. Ďalej na základe súhlasu Správca spracováva osobné údaje pre marketingové účely alebo na účely komunikácie s Užívateľmi; v tomto prípade nie je poskytnutie osobných údajov zákonným ani zmluvným požiadavkou.

2.3. Spracovávame hlavne nasledujúce osobné údaje:

Identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, rodné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia alebo vek, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu a pod., Ktoré nám umožňujú naplnenie zmluvného vzťahu (okrem iného aj fakturácia), – všetko k naplneniu zmluvného vzťahu

Kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, najmä meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod., Ktoré nám umožňujú kontakt s Vami – všetko k naplneniu zmluvného vzťahu.

2.4. Správca je oprávnený na základe jeho oprávneného záujmu spracovávať osobné údaje Užívateľov na účely priameho marketingu, pretože priamy marketing je v zmysle GDPR oprávneným záujmom správcu. Proti tomuto spôsobu spracovania môžete podať námietku (pozri ods. 5.2.6).

2.5. Používateľ berie na vedomie, že nie je povinný poskytnúť akékoľvek údaje o svojej osobe ani udeliť súhlas s ich spracovaním.

 

3. ĎALŠIE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

3.1. Osobné údaje Užívateľov nebudú sprístupnené tretím osobám vo forme verejne prístupného
zoznamu.

3.2. Správca je oprávnený v niektorých prípadoch využiť služby externých spoločností, ktoré spracúvajú osobné údaje poskytnuté Správcovi. Za tým účelom je najmä oprávnený uzavrieť spracovateľskou zmluvu s iným subjektom.

3.3. Osobné údaje nebudú predávané do tretích krajín, ani medzinárodných organizácií.

 

4. KONTAKT OHĽADOM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

4.1. V prípade potreby je možné kontaktovať Správca prostredníctvom emailu
info@newwaysystem.com

 

5. PRÁVA DOTKNUTÝCH

 

5.1. Subjekt je oprávnený uplatňovať voči Správcovi nižšie uvedené práva v rozsahu a za podmienok uvedených v kapitole III nariadenia GDPR.

5.2. Práva Subjektu sú nasledujúce:

5.2.1 Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo získať od Správca potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracováva. Pokiaľ dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov, máte právo získať prístup k týmto údajom. Tento prístup bude zahŕňať napr. Informácie o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov a informácie o zdroji osobných údajov. Rovnako máte právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov.

5.2.2 Právo na opravu: Máte právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil prípadné nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré o Vás Správca spracováva.

5.2.3 Právo na výmaz: Ak nastane niektorý z dôvodov vymedzených nariadením GDPR (napr. Osobné údaje už nebudú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo dôjde k odvolaniu Vášho súhlasu), tak máte právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Toto právo sa však neuplatňuje neobmedzene. K vymazaniu tak nedôjde napr. Ak sú informácie spracovávané na základe právnej povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov.

5.2.4 Právo na obmedzenia spracovania: Máte právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie v prípadoch vymedzených nariadením GDPR. Jedná sa napr. O situácii, kedy budete popierať presnosť osobných údajov, a obmedzenie bude prebiehať po dobu, kedy Správca bude presnosť osobných údajov overovať.

5.2.5 Právo na prenosnosť údajov: V niektorých prípadoch, vymedzených nariadením GDPR (napr. Keď je spracovanie založené na Vašom súhlasu), máte právo na to, aby Vám Správca poskytol Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi. Máte tiež právo, ak je to technicky možné, aby Správca poskytol tieto údaje inému správcovi priamo, ak je to technicky možné.

5.2.6 Právo namietať: Máte právo z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak sú tieto osobné údaje spracovávané na základe plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci alebo oprávnených záujmov Správca či tretej strany, vrátane profilovanie založeného na týchto ustanoveniach. Máte právo namietať proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

5.2.7 Právo nebyť predmetom automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovanie: Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka. Toto právo sa však neuplatňuje vo všetkých prípadoch, napr. Ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom.

5.3 Ktorýkoľvek z vyššie uvedených nárokov si môžete uplatniť prostredníctvom emailu
info@newwaysystem.com

 

6. POSKYTNUTIE SÚHLASU A PRÁVO HO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ

 

6.1. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udeľovaný Poskytovateľovi, ako správcovi osobných údajov.

6.2. V prípadoch, keď je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

6.3. Poskytujete Ak akékoľvek osobné údaje a súhlasíte ak s ich spracovaním, robíte tak celkom dobrovoľne. Odvolanie súhlasu, ale aj jeho udelenie, je tak Vašej slobodnou voľbou, a Správca Vás k takému konaniu nie je oprávnený nútiť, ani Vás akýmkoľvek spôsobom postihnúť. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním (tj. Jeho odvolanie nemá spätné účinky).

6.4. Súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete odvolať prostredníctvom emailu
info@newwaysystem.com

 

7. SŤAŽNOSTI

 

7.1. Máte tiež právo podať sťažnosť týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov k dozornému úradu, predovšetkým v členskom štáte obvyklého pobytu alebo výkonu práce, ktorým je pre Slovenskú republiku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07
Bratislava.

 

8. PRENOS ÚDAJOV ZO STRANY DOTKNUTEJ OSOBY

 

8.1. V prípadoch, kedy je poskytovanie Vašich osobných údajov z Vašej strany zákonným požiadavkou, máte povinnosť tieto osobné údaje poskytnúť. Rovnaká situácia nastáva, ak je Vašou povinnosťou poskytnúť osobné údaje na základe uzatvorenej zmluvy. Ak je poskytnutie osobných údajov povinné, a z Vašej strany k ich poskytnutie nedôjde, môže dôjsť k uplatneniu dôsledkov uvedených v príslušnom právnom predpise, resp. zmluve.

 

9. OBCHODNÉ OZNÁMENIE

 

9.1. Naša firma zasiela občasné obchodné oznámenia.

 

10. ZMENY V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť menené alebo doplňované zo strany poskytovateľa. V prípade, že dôjde k zmenám v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, je táto skutočnosť zrejmá z dátumu vystavenia dokumentu. Kontrolujte pravidelne tieto zásady a jeho aktuálnu verziu.